นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

และถวายสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *