หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพของปอด ภายใต้ “โครงการ เสริมสร้างทักษะความรู้ทางด้านวิชาการในเชิงอาชีวอนามัยโดยอาศัยความร่วมมือ กับคณะและหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย ปี2560” ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร เปิดงานโดย ดร.ชาติ ทีฆะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับเกียรติวิทยากร โดยคุณคุณพชร คำหอม และคุณปวริศ กาญจโนภาส จากบริษัท E for L Aim Public Company Limited เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ Hall3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร)

กิจกรรมอบรมการใช้งานเครื่องวัดปอด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *