นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศึกษาดูงานระบบงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมศึกษาดูงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *