นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศึกษาดูงานระบบงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559