Skip to main content

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาชั้นป

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ ” อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เป็นคนดี รหัส 59 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา

Read More

เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

Read More