Skip to main content

กิจกรรมอบรมการใช้งานเครื่องวัดปอด

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพของปอด ภายใต้ “โครงการ เสริมสร้างทักษะความรู้ทางด้านวิชาการในเชิงอาชีวอนามัยโดยอาศัยความร่วมมือ กับคณะและหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย ปี2560”

Read More

กิจกรรมอบรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอด

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้ทางด้านวิชาการในเชิงอาชีวอนามัย โดยอาศัยความร่วมมือกับคณะและหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย กิจกรรม เรื่อง การอบรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

Read More

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาชั้นป

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ ” อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เป็นคนดี รหัส 59 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา

Read More

เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

Read More