ขอแสดงความยินดี นายชวัลวิทย์ อธิคมวรพันธ์

ขอแสดงความยินดี นายชวัลวิทย์ อธิคมวรพันธ์

นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับเข็มเกียรติยศพร้อมด้วยประกาศนียบัตร ในงานพิธีมอบรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม ทางด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 49 ประจำปี 2559 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ ซึ่งมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ มีการพิจารณาให้รางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560

Read more

กิจกรรมอบรมการใช้งานเครื่องวัดปอด

กิจกรรมอบรมการใช้งานเครื่องวัดปอด

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพของปอด ภายใต้ “โครงการ เสริมสร้างทักษะความรู้ทางด้านวิชาการในเชิงอาชีวอนามัยโดยอาศัยความร่วมมือ กับคณะและหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย ปี2560”

Read more

กิจกรรมอบรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล2560

กิจกรรมอบรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล2560

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้ทางด้านวิชาการในเชิงอาชีวอนามัย โดยอาศัยความร่วมมือกับคณะและหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย กิจกรรม เรื่อง การอบรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

Read more

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ ” อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เป็นคนดี รหัส 59 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา

Read more

เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

Read more