Skip to main content

วอลเล่ย์เฟรชชี่ 2018

  👏🏻🏆 แชมป์วอลเล่ย์เฟรชชี่ 2018 👍🏻 💕 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย💕 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 💕 🥇หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สวนดุสิต เข้มแข็ง  #อาชีวอนามัยและความปลอดภัย #คณะวิทยาศาสตร์และทเคโนโลยี #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 👍🏻👍🏻👍🏻🥇🥇🥇🥇🥇🥇  

Read More

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่นักศึกษาหลักสูต

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รุ่นที่10 เป็นกิจกรรมต้อนรับน้องเข้าสู่สังคมใหม่ให้เกิดการปรับตัว ทำให้น้องไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือกลัวที่ต้องอยู่ไกลจากบ้าน ทำให้น้องๆรู้สึกเหมือนที่นี่เป็นบ้านอีกหลังหนึ่ง เป็นการสร้างความรักความอบอุ่น เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมการรู้จักกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ไม่เกิดความเครียดหรือความรู้สึกอึดอัด เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และพัฒนาน้องใหม่ให้ได้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต “การเป็นสุภาพชนคนดีสวนดุสิต”

Read More

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรอาชีวอนามัย

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมกิจกรรม อบรมการใช้งานโปรแกรมภาษอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online และทดสอบ Placement Test เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Read More

นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 กิจกรรม English Spe

นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมกิจกรรม English Speaking for Specific purposes เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Read More

ขอแสดงความยินดี นายชวัลวิทย์ อธิคมวรพันธ

นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับเข็มเกียรติยศพร้อมด้วยประกาศนียบัตร ในงานพิธีมอบรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม ทางด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 49 ประจำปี 2559 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ ซึ่งมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ มีการพิจารณาให้รางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560

Read More

กิจกรรมอบรมการใช้งานเครื่องวัดปอด

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพของปอด ภายใต้ “โครงการ เสริมสร้างทักษะความรู้ทางด้านวิชาการในเชิงอาชีวอนามัยโดยอาศัยความร่วมมือ กับคณะและหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย ปี2560”

Read More

กิจกรรมอบรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอด

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้ทางด้านวิชาการในเชิงอาชีวอนามัย โดยอาศัยความร่วมมือกับคณะและหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย กิจกรรม เรื่อง การอบรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

Read More