Skip to main content

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิท

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำนักศึกษาและบุคลากรร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดราชผาติการาม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร    

Read More

กิจกรรมอบรมการเตรียมความพร้อมอัคคีภัย ปร

กิจกรรมอบรมการเตรียมความพร้อมอัคคีภัย ประจำปี 2562 ณ ศูทย์วิทยาศาสตร์สิรินธร

Read More

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 256

.📣หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 “รอบที่ 3 รอบรับตรง” ⭐รายละละเอียดตารางการรับสมัคร : http://entrance.dusit.ac.th/page/codirect.html ⭐กำหนดการรับสมัคร : http://entrance.dusit.ac.th/page/codirect.html ⭐การเดินทาง : http://entrance.dusit.ac.th/page/map.html ⭐เงินกองทุนเพื่อการศึกษา : http://guidance.dusit.ac.th/…/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%…/

Read More

📣”เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2562 หลัก

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (สถานที่การเรียนการสอน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) ผลประโยชน์ทางวิชาชีพ 1. รับรองปริญญาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ตามสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2558 2. ปริญญาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน พ.ศ. 2554 โครงการความร่วมมือกับ หน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ หลักสูตรมีความร่วมมือในการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ เพื่อสร้างทักษะการปฏิบัติงานในบริษัทและสถานประกอบการ อาทิเช่น  🌏 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 🌏 บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด 🌏 รพ.สต (ฝึกทางด้านสาธารณสุขชุมชน) 🌏 บริษัท SCG 🌏 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 🌏 ไทย-โอบายาชิ ก่อสร้าง เป็นต้น อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้ เช่น […]

Read More

วอลเล่ย์เฟรชชี่ 2018

  👏🏻🏆 แชมป์วอลเล่ย์เฟรชชี่ 2018 👍🏻 💕 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย💕 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 💕 🥇หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สวนดุสิต เข้มแข็ง  #อาชีวอนามัยและความปลอดภัย #คณะวิทยาศาสตร์และทเคโนโลยี #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 👍🏻👍🏻👍🏻🥇🥇🥇🥇🥇🥇  

Read More

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่นักศึกษาหลักสูต

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รุ่นที่10 เป็นกิจกรรมต้อนรับน้องเข้าสู่สังคมใหม่ให้เกิดการปรับตัว ทำให้น้องไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือกลัวที่ต้องอยู่ไกลจากบ้าน ทำให้น้องๆรู้สึกเหมือนที่นี่เป็นบ้านอีกหลังหนึ่ง เป็นการสร้างความรักความอบอุ่น เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมการรู้จักกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ไม่เกิดความเครียดหรือความรู้สึกอึดอัด เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และพัฒนาน้องใหม่ให้ได้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต “การเป็นสุภาพชนคนดีสวนดุสิต”

Read More

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรอาชีวอนามัย

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมกิจกรรม อบรมการใช้งานโปรแกรมภาษอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online และทดสอบ Placement Test เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Read More

นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 กิจกรรม English Spe

นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมกิจกรรม English Speaking for Specific purposes เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Read More