หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
(สถานที่การเรียนการสอน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
ผลประโยชน์ทางวิชาชีพ
1. รับรองปริญญาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ตามสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2558
2. ปริญญาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน พ.ศ. 2554
โครงการความร่วมมือกับ หน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ
หลักสูตรมีความร่วมมือในการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ เพื่อสร้างทักษะการปฏิบัติงานในบริษัทและสถานประกอบการ อาทิเช่น 
🌏 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
🌏 บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด
🌏 รพ.สต (ฝึกทางด้านสาธารณสุขชุมชน)
🌏 บริษัท SCG
🌏 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
🌏 ไทย-โอบายาชิ ก่อสร้าง เป็นต้น
อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้ เช่น
 📣  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
 📣  นักวิชาการด้านสาธารณสุขชุมชน
 📣  ผู้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 📣  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

เปิดรับสมัคร "รอบรับตรงร่วมกัน" และ "รอบ Admission"
📣 รอบรับตรงร่วมกัน วันที่ 17 – 29 เมษายน 2562
📣 รอบ Admission วันที่ 9 – 19 พฤษภาคม 2562รายละเอียดเพิ่มเติม
- รายละเอียด รอบรับตรงร่วมกัน  :  http://entrance.dusit.ac.th/page/codirect.html
- รายละเอียด รอบ Admission   :  http://entrance.dusit.ac.th/page/admission.html
- http://entrance.dusit.ac.th/course/detail/51.html