แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต สำหรับสถานประกอบการ กรุณาส่งกลับมายังหลักสูตรฯ เพื่อนำข้อมูลจากสถานประกอบการมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ ต่อไป

ส่งมาได้ 3 ช่องทาง
ทางไปรษณีย์ :  หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 228-228/1-3 ถนนสิรินธร เเขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

 Scan ส่งมาทาง e-mail : occ.sdu.2015@gmail.com
ทาง Fax. 02-4239419 ถึง หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ขอบคุณคะ

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต <<ดาวน์โหลด>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *