🎉🎉✨เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567✨🎉🎉

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety
Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 
สถานที่จัดการเรียนการสอน : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา   
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ (จป.) 
- นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
- ผู้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
- พนักงานตรวจความปลอดภัย  
- ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
- วิทยากรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นต้น

รอบที่รับสมัคร มีดังนี้
รอบที่ 1  :Portfolio 
รอบที่ 2 : Quota 
รอบที่ 3 : Admission
ติดตามการรับสมัครได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/ , https://help.mytcas.com/

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *