🌍หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัคร รอบที่ 3 คือ
👉รอบ Admission 1 และ
👉รอบ Admission 2

📒 รหัสหลักสูตร (TCAS) : 11650101112701A
สถานที่การเรียนการสอน : ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

📣ผลประโยชน์ทางวิชาชีพ
1. รับรองปริญญาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ตามสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2558
2. ปริญญาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน พ.ศ. 2554

📒คุณสมบัติผู้สมัคร รอบ Admission 1
คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
3. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังนี้
– GPAX ร้อยละ 20
– O-NET ร้อยละ 30
– GAT ร้อยละ 20
– PAT 2 ร้อยละ 30

📒คุณสมบัติผู้สมัคร รอบ Admission 2
คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. มีค่าสัดส่วนคะแนน ดังนี้
– GPAX ร้อยละ 20
– O-NET ร้อยละ 30
– GAT ร้อยละ 20
– PAT 2 ร้อยละ 30

📣โครงการความร่วมมือกับ หน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ
หลักสูตรมีความร่วมมือในการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ เพื่อสร้างทักษะการปฏิบัติงานในบริษัทและสถานประกอบการ อาทิเช่น
– บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
– บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ฝึกทางด้านสาธารณสุขชุมชน)
– บริษัท SCG จำกัด (มหาชน)
– การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
– บริษัท นันทวัน จำกัด หรือ บริษัท Thai Obayashi ในด้านก่อสร้าง เป็นต้น

📣อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้ เช่น
– เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
– นักวิชาการด้านสาธารณสุขชุมชน
– ผู้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน
– ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

📒รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายละเอียดหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : http://entrance.dusit.ac.th/course/detail/51.html
– รายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัคร :
http://entrance.dusit.ac.th/course/criteria/3/51.html
– กำหนดการรับสมัคร
http://entrance.dusit.ac.th/schedule.html
– กองทุนเพื่อการศึกษา :
http://guidance.dusit.ac.th/WEB/ขั้นตอนการกู้ยืม-กยศ-กร
– ค่าธรรมเนียมการศึกษา :
http://entrance.dusit.ac.th
– ข้อมูลอาคารที่พัก ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต http://dormitory.dusit.ac.th/dormitory/main.html#/map
.
🛵 การเดินทาง : http://entrance.dusit.ac.th/page/map.html
🚎 รถเมย์สายที่ผ่าน 151, 539
🚅 ใกล้รถไฟฟ้า สถานีสิรินธร ประมาณ 1.3 กิโลเมตร
🏥 ใกล้โรงพยาบาลวชิระ, โรงพยาบาลยันฮี, โรงพยาบาลศิริราช
🎪 ใกล้ห้างสรรพสินค้า T-SQUARE ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี, เซ็นเมเจอร์ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *