.📣หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 “รอบที่ 3 รอบรับตรง”

รายละละเอียดตารางการรับสมัคร : http://entrance.dusit.ac.th/page/codirect.html

กำหนดการรับสมัคร : http://entrance.dusit.ac.th/page/codirect.html

การเดินทาง : http://entrance.dusit.ac.th/page/map.html

เงินกองทุนเพื่อการศึกษา : http://guidance.dusit.ac.th/…/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%…/

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 “รอบที่ 3 รอบรับตรง”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *