🎉🎉✨เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566✨🎉🎉

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety
Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 
หน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : จำนวน 140 หน่วยกิต 
สถานที่จัดการเรียนการสอน : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา   
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ (จป.) 
- นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
- ผู้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
- พนักงานตรวจความปลอดภัย  
- ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
- วิทยากรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นต้น

รอบที่รับสมัคร  มี 2 รอบ คือ
รอบที่ 1  : Portfolio  วันที่ 3 ตุลาคม 2565-18 มกราคม 2566
รอบที่ 2 : Quota วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566-10 เมษายน 2566
รอบที่ 3 : Admission  วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566

👉 รอบที่ 1 Portfolio 
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 25 มกราคม 2565
คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
1. ผู้ที่คาดว่าจะผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.สายวิทย์จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
3. สอบสัมภาษณ์ (ในสถานการณ์ปกติ)ประกอบด้วย แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ - ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นวัตกรรมและอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อนามัย
4. ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด และการสื่อสาร ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ (ส่ง portfolio มาที่อีเมล occ.dusit@gmail.com)

👉 รอบที่ 2 Quota
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566-10 เมษายน 2566
คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.75
3.เป็นบุคคลไม่พิการใดๆ

👉 รอบที่ 3 Admission .
วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. มีค่าสัดส่วนน้ำหนัก ดังนี้
- GPAX ร้อยละ 30
- TPAT ร้อยละ 20
- A-Level
1) 61 Math1 ร้อยละ 20
2) 63 Science ร้อยละ 20
3) 82 English ร้อยละ 10
4) เป็นบุคคลไม่พิการใดๆ

👉
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://tcas.dusit.ac.th/
👉สมัครได้ที่เว็บ mytcas : https://student.mytcas.com/
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *