– เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
– นักวิชาการสาธารณสุข
– นักวิชาการภาครัฐและเอกชน
– ผู้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน
– ประกอบอาชีพอิสระ