อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้ เช่น
🎓เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
🎓นักวิชาการด้านสาธารณสุขชุมชน
🎓ผู้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน
🎓นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
🎓นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
🎓นักสาธารณสุขศาสตร์
🎓นักวิชาการฝ่ายฝึกอบรมและสัมมนา
🎓นักวิเคราะห์นโยบายและแผนความปลอดภัย
🎓นักวิชาการแรงงาน
🎓ผู้ประกอบอาชีพอิสระ