อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้ เช่น
🎓 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
🎓 
นักวิชาการด้านสาธารณสุขชุมชน
🎓 
ผู้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน
🎓 
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ