จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 151 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 112 หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 33 หน่วยกิต 
     2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 30 หน่วยกิต 
     2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 49 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต

 

ทฤษฎี

 

ปฏิบัติ

 

ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1500201 ความเป็นสวนดุสิต 4 2 4 6
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4021116 เคมีทั่วไป 3 3 0 6
4021117 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 0 3 2
4031111 ชีววิทยาทั่วไป 3 3 0 6
4031112 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 0 3 2
4071306 การสาธารณสุขทั่วไป 3 3 0 6
วิชาชีพสาธารณสุข
4071208 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ 3 3 0 6
4071307 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 3 0 6
รวม 21 17 10 40

 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต

 

ทฤษฎี

 

ปฏิบัติ

 

ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ 6 6 0 12
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4012305 ฟิสิกส์ทั่วไป 3 3 0 6
4012306 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 0 3 2
4091301 แคลคูลัส 1 3 3 0 6
4071207 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 3 2 2 5
วิชาชีพสาธารณสุข
4071209 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3 3 0 6
รวม 19 17 5 37

 

 

 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต

 

ทฤษฎี

 

ปฏิบัติ

 

ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 4 2 4 6
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4072510 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับงานอาชีวอนามัย 3 3 0 6
4072605 สถิติเบื้องต้น 3 3 0 6
วิชาชีพสาธารณสุข
4072211 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3 2 2 5
4072327 การบริหารงานด้านสาธารณสุขและการจัดการสุขภาพ 3 3 0 6
4072329 การป้องกันและควบคุมโรค 3 3 0 6
วิชาชีพเฉพาะสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4072212 กฎหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน 2 2 0 4
รวม 21 18 6 39

 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต

 

ทฤษฎี

 

ปฏิบัติ

 

ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน 4 4 0 8
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4072606 การวิจัยดำเนินการเบื้องต้น 3 3 0 6
วิชาชีพสาธารณสุข
4072328 วิทยาการระบาด 3 3 0 6
4072511 การตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น 3 2 2 5
วิชาชีพเฉพาะสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4072106 สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการทำงาน 3 3 0 6
4072213 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยระดับชาติและนานาชาติ 2 2 0 4
4072330 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2 2 0 4
รวม 20 19 2 39

 

ปีที่ 2 / ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต

 

ทฤษฎี

 

ปฏิบัติ

 

ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาชีพสาธารณสุข
4072805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในชุมชน 3   450  
รวม 3   450  

 

 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต

 

ทฤษฎี

 

ปฏิบัติ

 

ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 4 4 0 8
หมวดวิชาเฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ
4073109 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องต้น 3 3 0 6
วิชาชีพเฉพาะสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4073334 การยศาสตร์ของการทำงาน 3 3 0 6
4073335 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย 3 3 0 6
4073336 การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
2 2 0 4
4073417 หลักวิศวกรรมสำหรับงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
3 3 0 6
4073904 สัมมนาทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 0 2 1
รวม 19 18 2 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต

 

ทฤษฎี

 

ปฏิบัติ

 

ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2500116 สังคมอารยชน 4 2 4 6
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพสาธารณสุข
4073620 วิจัยทางสาธารณสุข 3 2 2 5
วิชาชีพเฉพาะสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4073337 การระบายอากาศในทางอุตสาหกรรม 2 2 1 5
4073416 พิษวิทยาอาชีวอนามัย 3 3 0 6
4073340 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านความปลอดภัยในองค์กร 3 3 0 6
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี 3
รวม 18      

 

ปีที่ 3 / ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต

 

ทฤษฎี

 

ปฏิบัติ

 

ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาชีพสาธารณสุข
4073338 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 3 0 6
4073339 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3 3 0 6
รวม 6 6 0 12

 

 

 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต

 

ทฤษฎี

 

ปฏิบัติ

 

ศึกษาด้วยตนเอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 4 2 4 6
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพเฉพาะสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4074335 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย 2 2 0 4
4074336 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้าน
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
3 2 2 5
4074426 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมและการจัดเก็บวัตถุอันตราย 3 3 0 6
4074607 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม 3 3 0 6
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี 3
รวม 18      

 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต

 

ทฤษฎี

 

ปฏิบัติ

 

ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาชีพเฉพาะสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4074816 การฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 3 0 450 0
รวม 3 0 450 0