ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1.  ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแบบสหวิทยาการ โดยเป็นวิชาการที่เน้นจุดเด่นด้านทักษะในการทำวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สาธารณสุขศาสตร์ กฎหมาย และวิศวกรรมศาสตร์ เข้าด้วยกันพร้อมที่จะปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ รวมถึงการมีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ในการสื่อสารและสืบค้นได้อย่างเหมาะสม

 

 1. ความสำคัญ

ประเทศไทยเป็นฐานอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าต่างๆ เพื่อใช้ภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยมีผู้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมนี้จำนวนหลายแสนคน ซึ่งในแต่ละปีจะเกิดอุบัติเหตุกับผู้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวจำนวนมาก สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน นับเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและการขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 90 และสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 10 ดังนั้น การที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำความรู้ ความเข้าใจทางด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจำเป็นต้องเร่งผลิตบัณฑิต
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่เน้นทักษะในการทำวิจัย
เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ

 

 1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติและความสามารถด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดังต่อไปนี้

 • มีความรู้ความเข้าใจ สามารถประเมิน และป้องกันหรือควบคุมอันตรายจากการทำงานของผู้ประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพมีสุขภาพที่ดี ไม่เกิดความเจ็บป่วยหรือเป็นโรค
  จากการทำงาน มีความปลอดภัยขั้นต่ำตามกฎหมายหรือมาตรฐานทางวิชาการ
 • สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางระบบการจัดการ และระเบียบวิธีการวิจัย
  ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถใช้ข้อมูลสถิติ ระบาดวิทยามาประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ แนวโน้ม ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างเหมาะสม
 • มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  อย่างมีประสิทธิผล และสามารถเป็นผู้นำทางวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  ด้านสาธารณสุข
 • มีการบูรณาการความรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์สามารถ
  ใช้เทคนิคในการสื่อสารกับบุคคลกลุ่มต่างๆ และสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
  ในการทำงาน กฎหมายสาธารณสุข และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
 • มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและด้านสาธารณสุข