หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565


 ชื่อสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร     25501651103834
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย      :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety 

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย         ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
                         ชื่อย่อ  :  วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
                         ชื่อย่อ  :  B.Sc. (Occupational Health and Safety)

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  : 140 หน่วยกิต

4.รูปแบบของหลักสูตร

4.1 รูปแบบ  : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
     4.2 ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
     4.3 ภาษาที่ใช้   : ภาษาไทย
     4.4 การรับเข้าศึกษา :  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
     4.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น :
          บริษัท ซีเชอร์ จำกัด
          บริษัท นิปปอน เคมีคอล จำกัด
          สภาสถาบันการศึกษาและเครือข่ายวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สคอป.)
     4.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

     5.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.)

     5.2 นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

     5.3 ผู้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน

     5.4 พนักงานตรวจความปลอดภัย

     5.5 ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

     5.6 วิทยากรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย