หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560


 ชื่อสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร     25501651103834
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย      :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย         ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อย่อ  :  วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
ชื่อย่อ  :  B.Sc. (Occupational Health and Safety)

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  : 148 หน่วยกิต

4.รูปแบบของหลักสูตร

4.1 รูปแบบ  : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
     4.2 ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
     4.3 ภาษาที่ใช้   : ภาษาไทย
     4.4 การรับเข้าศึกษา :  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
     4.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
     4.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

5.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
5.2 นักวิชาการด้านสาธารณสุขชุมชน
5.3 ผู้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5.4 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ