มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ ” อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เป็นคนดี รหัส 59 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา

กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ พันเอกนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา และทีมงานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน เป็นวิทยากรบรรยายและดำเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกรักแผ่นดิน เพื่อเป็นคนดี ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 (ภาพ/ข่าว: พศิน)

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *