ข้อมูลรายชื่อนักศึกษา รหัส 56

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 56566050001 นางสาวนฤมล เทียงบุญ
2 56566050002 นางสาวขนิษฐา ไตรศรี
3 56566050003 นางสาวปวริศา สารถี
4 56566050004 นางสาวศิขรินทร์ เฟื่องสุข
5 56566050005 นางสาวศิริพร ยอดพฤกษา
6 56566050006 นางสาวนุชนาถ สมสมัย
7 56566050007 นางสาวสุภัสสร อัมรินทร์
8 56566050008 นายชนะ วรรณพุก
9 56566050009 นางสาวมาริษา หนึ่งฤทัยกุล
10 56566050010 นางสาวหยาดนภา สิทธิยากรณ์
11 56566050011 นางสาวพรทิพา สีสุก
12 56566050012 นางสาวสุรัสวดี แก้วน้อย
13 56566050013 นางสาวธัญญารัตน์ สุขสมบุญ
14 56566050016 นางสาวสมใจ ศิริวัฒน์
15 56566050017 นางสาวนัฐฐา นวลดี
16 56566050018 นางสาวธิดารัตน์ ฉลองธรรม
17 56566050019 นางสาวกนกกานต์ ละออไข
18 56566050020 นางสาวกนกพรรณ กายพันธ์
19 56566050023 นางสาวอภิรดี สอดส่องกฤษ
20 56566050024 นางสาวอาริษา งามขำ
21 56566050026 นางสาววิยฉัตร ฉิมเชิด
22 56566050027 นางสาวเกศิณี บารมี
23 56566050028 นายปัญญา ปรีชาพูด
24 56566050029 นางสาวพิมพ์ชนก วีระสัย
25 56566050031 นางสาวจิวนันท์ บุญจันทร์
26 56566050033 นางสาวชนิดา ลอยแก้ว
27 56566050035 นางสาวชิดชนก แก้วอารีย์
28 56566050036 นายวีระยุทธ เกตุทิม
29 56566050037 นางสาวนรีกานต์ เตยอ่อน
30 56566050038 นางสาวสุรัตนา จันทาทอง
31 56566050039 นางสาวนวพร ศรีอร่าม
32 56566050040 นางสาวนภาพร บุญเทา
33 56566050041 นางสาวอรทัย สุวรรณเพ็ง
34 56566050042 นางสาวอภิญญา บริสุทธิ์
35 56566050043 นางสาวจันทร์เพ็ญ จามจุรี
36 56566050044 นางสาววิรัญญา ยงไธสงค์
37 56566050045 นางสาวรัญชนา ประกอบดี
38 56566050046 นางสาวกรกนก อารีย์
39 56566050047 นางสาวฐาปนี คำแก่น
40 56566050050 นายมงคล ประเสริฐสุข
41 56566050052 นางสาวชลธิชา ไชยวงค์
42 56566050054 นางสาวสุดารัตน์ ทรัพย์อินทร์
43 56566050055 นางสาวนิชธาวัลย์ พงษานุสรณ์
44 56566050056 นายปิติพงศ์ ทองมาอิ่ม
45 56566050058 นางสาวมณจันทศร ดวงอำไพ
46 56566050060 นางสาวกมลชนก เชาวนพานิช
47 56566050061 นางสาวสุพนิต วิยะแก้ว
48 56566050062 นางสาววิภาดา แจ่มสว่าง
49 56566050063 นางสาวกาญจนา ภุมรินทร์
50 56566050064 นางสาวชัชฌญา วัฒนาสุวรรณ
51 56566050066 นางสาวศศิพร ชูแก้ว
52 56566050067 นางสาวจันทร์จิรา เจี่ยกุล
53 56566050068 นางสาวดาวนภา ศรีโท
54 56566050069 นางสาวรุ่งทิพย์ แสงบุญลือ
55 55566050016 นายอภิสิทธิ์  สีม่วง