ข้อมูลรายชื่อนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาการความปลอดภัย (อาชีวอนามัยและควาปลอดภัย) รหัส 53

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 53116602001 นางสาวญาณัจฉรา ลาดสูงเนิน
2 53116602002 นางสาวหทัยชนก ชิณพัฒน์
3 53116602003 นายอภิวัฒน์ เครือวัลย์
4 53116602004 นายดนัย โพธิ์ลังกา
5 53116602005 นางสาวฑินณภัช เอี่ยมบุญ
6 53116602006 นางสาวเสาวรส คูณค้ำ
7 53116602007 นางสาวมณีรัตน์ คร้ามไพบูลย์
8 53116602009 นางสาวอุบลรัตน์ จั่นใบเล็ก
9 53116602010 นายกฤษณะ ภูมิดี
10 53116602011 นางสาวอุษณีย์ ศิริวงศ์
11 53116602012 นางสาวธีรกานต์ ชาติชำนาญ
12 53116602013 นางสาวสุภัสษา สังข์สม
13 53116602014 นายนภัทร วิมลรัตนกุล
14 53116602016 นายวีรภัทร บัวประเสริฐ
15 53116602017 นางสาวอัมรินทร์ ฤทธิคำ
16 53116602018 นางสาวพรพรรณ สังข์ประสิทธิ์
17 53116602019 นางสาวมุกดา สำโรงพล
18 53116602020 นางสาวจิรัชญา เจียระกิจ