มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แบบสหวิทยาการโดยเป็นวิชาการที่เน้นจุดเด่นด้านทักษะในการทำวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบและสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงศาสตร์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศกฎหมายที่เกี่ยวข้องและภาษาต่างๆ เข้าด้วยกันพร้อมที่จะปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข และด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

ผลประโยชน์ทางวิชาชีพ
1. รับรองปริญญาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ตามสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2558
2. ปริญญาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน พ.ศ. 2554

การรับสมัคร

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
2. นักวิชาการด้านสาธารณสุขชุมชน
3. ผู้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

0 2423 9429-30