ดาวน์โหลดรายละเอียด :

1 ประกาศการใช้ครุยวิทยฐานะ2561

2 ประกาศการแต่งกายบัณฑิต

3 ประกาศการรับรองใบแสดงผลการศึกษา

ประกาศการใช้ครุยวิทยฐานะ  การแต่งกายบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และการรับรองใบแสดงผลการศึกษา  และใบรับรองคุณวุฒิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *