width=

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ

นามสกุล: สินวรณ์

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วุฒิการศึกษา: วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย)

ปร.ด. (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)

Email: sinworn@hotmail.com

Tel: 02-4239429

 width=

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี

นามสกุล: วิริยาวัฒน์

ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฝ่ายกิจการนักศึกษา / อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา รหัส 55)

วุฒิการศึกษา: วท.ด.จุลชีววิทยาทางการแพทย์

วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (จุลชีววิทยา)

วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วท.บ.จุลชีววิทยา

Email: nutta_v@hotmail.com

Tel: 02-4239429

 width=

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิญญา

นามสกุล: สุขวงศ์

ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฝ่ายงานวิจัย /ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา รหัส 56)

วุฒิการศึกษา: วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

สส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)

ปร.ด. (พิษวิทยา)

Email: psukwongs@hotmail.com

Tel: 02-4239429

 width=

ชื่อ: อาจารย์สุวิทย์

นามสกุล: นำภาว์

ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฝ่ายกิจการนักศึกษา / อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา รหัส 59)

วุฒิการศึกษา: พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)

สส.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

วท.ม.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)

Email: suwit_numpa@yahoo.com

Tel: 02-4239429

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันปิติ

นามสกุล: ธรรมศรี

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฝ่ายวิชาการ/ อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษา รหัส 58)

วุฒิการศึกษา: วบ.บ. (ประมง)

วท.ม. (ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม)

Email: wanpitithammasri@gmail.com

Tel: 02-4239429

 width=

ชื่อ: อาจารย์เยาวเรศ

นามสกุล: ส่วนบุญ

ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฝ่ายวิชาการ / อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา รหัส 58)

วุฒิการศึกษา: วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)

สบ. (สาธารณสุข)

รศ. (บริหารรัฐกิจ)

Email: red_chabha@hotmail.com

Tel: 02-4239429

 width=

ชื่อ: นางสาวทิพาวรรณ

นามสกุล: วรรณขัณฑ์

ตำแหน่ง: เลขานุการหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Email: occ.sdu.2015@gmail.com

Tel: 02-4239429