width=

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ

นามสกุล: สินวรณ์

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Email: sinworn@hotmail.com

Tel: 02-4239447

 width=

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี

นามสกุล: วิริยาวัฒน์

ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฝ่ายกิจการนักศึกษา / อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา รหัส 55)

วุฒิการศึกษา: วท.ด.จุลชีววิทยาทางการแพทย์/ วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (จุลชีววิทยา)/ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย / วท.บ.จุลชีววิทยา

Email: nutta_v@hotmail.com

Tel: 02-4239447

 width=

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ

นามสกุล: สุคนเขตร์

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา รหัส 57)

Email: tsukonket@gmail.com

Tel: 02-4239447

 width=

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิญญา

นามสกุล: สุขวงศ์

ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฝ่ายงานวิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา รหัส 56)

Email: psukwongs@hotmail.com

Tel: 02-4239447

 width=

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันปิติ

นามสกุล: ธรรมศรี

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฝ่ายวิชาการ)

Email: wanpitithammasri@gmail.com

Tel: 02-4239447

 width=

ชื่อ: อาจารย์เยาวเรศ

นามสกุล: ส่วนบุญ

ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฝ่ายวิชาการ / อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา รหัส 58)

Email: red_chabha@hotmail.com

Tel: 02-4239447

 width=

ชื่อ: อาจารย์สุวิทย์

นามสกุล: นำภาว์

ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฝ่ายกิจการนักศึกษา / อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา รหัส 59)

วุฒิการศึกษา: วท.ม. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล

Email: suwit_numpa@yahoo.com

Tel: 02-4239447

 width=

ชื่อ: นางสาวทิพาวรรณ

นามสกุล: วรรณขัณฑ์

ตำแหน่ง: เลขานุการหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Email: occ.sdu.2015@gmail.com

Tel: 02-4239447