แหล่งทุนการศึกษา
กองทุน ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ม.สวนดุสิต
http://guidance.dusit.ac.th/WEB/
ทุนการศึกษามูลนิธิอื้อจือเหลียง
ทุนการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนมูลนิธิ 60 ปี การเรือน-สวนดุสิต
ทุน โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จังหวัดชายแดนใต้
ทุนการศึกษามูลนิธิปูนซิเมนต์ไทย (SCG)
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
ทุนการศึกษา จาก บริษัท นันทวัน จำกัด (ไทยโอบายาชิ)
ทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนเด็กดีเยาวชนดีเด่น
ทุนอดุลย์-จิตนา ธนาลงกรณ์ มูลนิธคุณแม่จิตนา
ทุนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ทุน มูลนิธิชิน โสภณพนิช
ทุนโครงการเทศมหาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทุนมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)