อ้างอิง : การพัฒนาสารดับเพลิงเพื่อใชในการดับเพลิงประเภท Class B โดยใชโปรตีนสกัดจากกากเมล็ดยางพารา