นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (รหัส55)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย รหัสนักศึกษา ปี
1 การดูดซับตะกั่วในโรงงานแบตเตอร์รี่ใช้ถ่านกัมมันต์จากกนะลามะพร้าวที่กระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ นางสาวศรัญญา บุญเพ็ง

นางสาวจุฑาทิพย์ จิตจักร

นางสาวสังวาล ปะจันทา

55566050035

55566050069

55566050071

2558
2 การพัฒนาถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากกะลามะเพร้าโดยการกระตุ้นด้วยซิงค์ไลด์ (ZnCL2)

ร่วมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์  (CO2) ไปใช้ดูดซับสารโทลูอีน

นางสาวสุนันทา อ้อนประเสริฐ

นางสาวสุภาวดี เรืองโรจน์

 

55566050065

55566050068

2558
3 การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันสำปะหลังที่กระตุ้นด้วยกรด เบส และเฮไลด์ นางสาวสาธิกา สรโยธินนางสาวพิมพ์กมล วงศ์รัตน์

นายสุพล ต่อมแสง

นางสาวกมลทิพย์ โชติอัคคี

55566050013

 

 

2558
4 การสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวเพื่อดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซ์ลไฟด์ นางสาวปานตา ใจเปี่ยม

นางสาวจันทร์นิภา ทองเขียว

นางสาวอภิญญหา ทองพรหม

2558
5 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวโดยการกระตุ้นด้วยกรดฟอสฟอริก เพื่อใช้ดูดซับไตรคลอโรเอทิลีน นางสาวชโรธรณ์ ยางธิสาร

นางสาวปรีญาพร มานะดี

 

2558
6 การพัฒนาดูดซับสารระหยเบนซีนและโทลูอีนด้วยถ่านกัมมันต์ชนิดเกล็ดทางการค้า นายพิสิษฐ์  แก้วกระโทก

นางสาวไพลิน ศรีสร้อย

นายวิจักษณ์ สังฆมาศ

นางสาวลูกน้ำ แผงพันธ์

2558
7 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับกรดฮิพพูลิคในปัสสาวะ และปริมาณความเข้มข้นของลูอีนในบรรยากาศสภาพแวดล้อมการทำของพนักงานในโรงงานผลิตสี นางสาวภัทรีวรรณ เพ็งบุญ

นางสาวอรอนงค์ ปัญหา

นางสาวรัตนาพร แดงอุไร

นางสาวทศพร แก้วมณี

นางสาวสรารีย์ โรจน์จัทร์แสง

นางสาวเมธาวดี อินทะพันธ์

2558
8 การสร้างเว็บไซต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีภายในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางด้วยโปรแกรมอะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ นางสาวมัลลิกา เจริญสุข

นางสาวธนิณี วงค์อกนิษฐ์

นางสาววรวดี วรภัทร

 

2558
  การวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซต์ ฝุ่นละออง และสารประกอบโพลีไซคลิก อะโรมาติกโกรคาร์บอน (PAHs)ในที่ควันบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ทั่วไป นางสาวสุวรรณา ทรพับ

นางสาววาสนา พุมยา

 

2558
9 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนปริมาณก๊าซออกซิเจนในสถานที่อับอากาศเพื่อการแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน:กรณีศึกษาดังไซโลเก็บข้าวเปลือก นางสาวชวัลวิทย์ อชิคมวรพันธ์

นางสาวศาสนา ควรประกอบกิจ

 

2558
10 ประสิทธิภาพการใช้สารยับยั้งการเกิดสนิมในเหล็กนั่งร้าน เหล็กค้ำยันและคานเหล็ก นางสาวกัลยา ถาชัย

นางสาวสุภาพร เปาะทองคำ

 

2558
11 การพัฒนาเซนเซอร์แบบฟิล์มบางตรวจวัดก๊าซเอมโมเนียในอุตสาหกรรมแช่แข็ง นางสาวชไมพร คงนวล

นางสาวอัญชนา พลลาภ

นายปรัชญา จรจรัญ

2558
12 ปัจจัยของความเย็นที่มีผลต่อความเมื่อยล้าของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งในจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวสมฤทัย ศีวิชา

นางสาวอรอุมา อุ่นแก้ว

 

2558
13 การพัฒนาระบบบำบัดสาร Mety Ethy Ketone ด้วยระบบการกรองทางชีวภาพโดยใช้แบคทีเรียชนิดทนร้อน นางสาวกันยา ธงวิลัย

นางสาวสมพงษ์ คุณรัตนาภรณ์

 

2558
14 ปัจจัยคุมคามทางกายภาพและชีวภาพของพนักงานเก็บและขนขยะในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม นางสาวเบจสิริ หิงกจันทร์

นางสาวสันต์ฤทัย ขำสุข

นายจุฑามาศ จูเกลี้ยง

2558
15 การประเมินความเสี่ยงของสนามเด็กเล่นในเด็กระดับก่อนปฐมวัยในโรงเรียนเขตดุสิต กรุงเทพฯ นางสาววัชราภรณ์ สุกกล่ำ

นายศิรินัน วาดเขียน

2558
16 การประเมินความเสี่ยงของโลหะหนักที่เกิดรากขยะ อิเล็กทรอนิกส์ นางสาวภารดี บูรณ์เจริญ

นายพรประภา เอี่ยมรัม

2558
17 เรื่อง การศึกษาความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุของคนงานในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีเขียว นางสาวอรัญญา โชติกะ

นางสาวกัลยา กาชัย

2558