นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการความปลอดภัย (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) รหัส 52

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
1 การพัฒนาเก้าอี้นั่งเรียนตามหลักการยศาสตร์เพื่อลดความเมื่อยล้าจากการนั่งเรียน นางสาวหทัยชนก  ชิณพัฒน์

นางสาวพรพรรณ  สังข์ประสิทธิ์

2557 อาจารย์กุณฑลีย์ บังคะดานรา
2 การพัฒนาสารดับเพลิงเพื่อใช้ในการดับเพลิงประเภท Class B โดยใช้โปรตีนสกัดจากกากเมล็ดถั่วเหลือง นางสาวเสาวรส  คูณค้ำ

นางสาวอุษณีย์   ศิริวงศ์

2557 อาจารย์ ดร.ณัฐบดี วิรินาวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ สินวรณ์

3 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการรับสัมผัสสาร BTEX ของพนักงานขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร นายกฤษณะ  ภูมิดี

นายนภัทร   วิมลรัตนกุล

2557 อาจารย์กุณฑลีย์ บังคะดานรา
4 การพัฒนาประสิทธิภาพของสารดับเพลิงจากโปรตีนสกัดจากกากเนื้อในเมล็ดยางพารา โดยใช้ไมโครไนซิงค์ออกไซด์ เพื่อใช้ในการดับเพลิงประเภท Class B นางสาวอัมรินทร์ ฤทธิ์คำ

นางสาวมุกดา   สำโรงพล

2557 อาจารย์ ดร.ณัฐบดี วิรินาวัฒน์

 

5 การพัฒนาหน้ากากอนามัยชนิดป้องกันพิษผสมกับถ่านกัมมันต์เพื่อใช้ป้องกันสารระเหย
ฟอร์มัลดีไฮด์ในงานอุตสาหกรรม
นางสาวญาณัจฉรา  ลาดสูงเนิน

นางสาวอุบลรัตน์ จั่นใบเล็ก

2557 อาจารย์ปฏิญญา สุขวงศ์
6 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารโทลูอีนของพนักงานพ่นสีเฟอร์นิเจอร์ นางสาวฑินณภัช  เอี่ยมบุญ

นายวีรภัทร บัวประเสริฐ

2557 อาจารย์กุณฑลีย์ บังคะดานรา
7   นายดนัย   โพธิ์ลังกา

นางสาวสุภัสษา   สังข์สม

2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ สินวรณ์
8 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารระเหยเบนซีนของถ่านกัมมันต์ที่ทำจากลูกสนทะเล นางสาวมณีรัตน์  คล้ามไพบูล

นางสาวธีรกานต์  ชาติชำนาญ

2557 อาจารย์ปฏิญญา สุขวงศ์