ฐานข้อมูลวิจัย นักศึกษา รหัส 56
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กลุ่มที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา ชื่อวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา
1 นางสาวนัฐฐา นวลดี 56566050017 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ อ.ดร.ปฏิญญา สุขวงศ์
นางสาววิยฉัตร ฉิมเชิด 56566050026 ในโทลูอีนในบรรยากาศการทำงาน
นายปัญญา ปรีชาพูด 56566050028 และระดับกรดฮิพพูริคในปัสสาวะคนงาน
2 นางสาวอรทัย สุวรรณเพ็ง 56566050041 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสาร อ.ดร.ปฏิญญา สุขวงศ์
นางสาวกาญจนา ภุมรินทร์ 56566050063 ระเหยฟอร์มัลดีไฮด์จากไคโตรซานบีด
3 นางสาวนฤมล เทียงบุญ 56566050001 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเสื่อมสมรรถภาพปอดของคนงานที่ปฏิบัติงานนโรงโม่หิน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี อาจารย์สุวิทย์ นำภาว์
นางสาวกนกกานต์ ละออไข 56566050019
นางสาวมณจันทศร ดวงอำไพ 56566050058
4 นายมงคล ประเสริฐสุข 56566050050 แอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลและ อ.ดร.ปฏิญญา สุขวงศ์
นางสาวกมลชนก เชาวนพานิช 56566050060 แบบรายงานอุบัติเหตุออนไลน์ภายใน
สถานประกอบการ
5 นางสาวอภิรดี สอดส่องกฤษ 56566050023 การศึกษาความเสี่ยงที่พนักงานได้รับ อ.ดร.ปฏิญญา สุขวงศ์
นางสาวจิวนันท์ บุญจันทร์ 56566050031 สัมผัสฝุ่นและหาองค์ประกอบของ
ทรายกาเนต ในเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี
6 นางสาวศิขรินทร์ เฟื่องสุข 56566050004 การสังเคราะห์ถุงมือยางธรรมชาติที่ผสม อ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์
นางสาวสมใจ ศิริวัฒน์ 56566050016 PMMA และ Chitosan เพื่อลดพื้นที่
นางสาวนรีกานต์ เตยอ่อน 56566050037 ผิวสัมผัส และยับยั้งเชื้อแบคที่เรีย
7 นางสาวชัชฌญา วัฒนาสุวรรณ 56566050064 การตรวจวัด ประเมิน และบริหารจัดการ อาจารย์เยาวเรศ ส่วนบุญ
นางสาวศศิพร ชูแก้ว 56566050066 ความเสี่ยง เสียงและแสงสว่างในโรงงาน
ผลิตแป้งฝุ่นแห่งหนึ่งในเขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
8 นางสาวนุชนาถ สมสมัย 56566050006 การวิเคราะห์และประเมินการรับสัมผัส อาจารย์วันปิติ ธรรมศรี
นางสาวหยาดนภา สิทธิยากรณ์ 56566050010 ตะกั่วในอากาศของโรงงานประกอบ
นางสาวสุรัสวดี แก้วน้อย 56566050012 แบตเตอรี่
9 นางสาวขนิษฐา ไตรศรี 56566050002 การศึกษาปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการ อาจารย์สุวิทย์ นำภาว์
นางสาวมาริษา หนึ่งฤทัยกุล 56566050009 เสื่อมสมรรถภาพปอดของพนักงาน
นางสาวเกศิณี บารมี 56566050027 โรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งในจังหวัด
สุพรรณบุรี
10 นายอภิสิทธิ์ สีม่วง 55566050016 การพัฒนาสีย้อมไม้ทนไฟจากนาโน อ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์
นางสาวอภิญญา บริสุทธิ์ 56566050042 ซิลิคอนด้วยการสกัดจากฟางข้าว
นางสาวฐาปนี คำแก่น 56566050047
11 นางสาววิรัญญา ยงไธสงค์ 56566050044 การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ อาจารย์เยาวเรศ ส่วนบุญ
นางสาววิภาดา แจ่มสว่าง 56566050062 ของคนงานในโรงงานผลิตแป้งฝุ่น
แห่งหนึ่ง ในเขตลาดพร้าว ประเทศไทย
12 นางสาวชลธิชา ไชยวงค์ 56566050052 การสังเคราะห์ถุงมือยางธรรมชาติที่ผสม อ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์
นางสาวสุพนิต วิยะแก้ว 56566050061 PMMA และ นาโนซิลเวอร์เพื่อลดผิว
นางสาวดาวนภา ศรีโท 56566050068 สัมผัสระหว่างผิวหนังกับถุงมือยาง
ธรรมชาติและยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
13 นางสาวสุภัสสร อัมรินทร์ 56566050007 การตรวจวัดระดับความร้อนเพื่อประเมิน อาจารย์วันปิติ ธรรมศรี
นางสาวอาริษา งามขำ 56566050024 ภาระงานและผลกระทบต่อสุขภาพกาย
นางสาวนิชธาวัลย์ พงษานุสรณ์ 56566050055 ของพนักงานของแผนกรีดเหล็กในโรงงาน
ผลิตเหล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
14 นางสาวสุดารัตน์ ทรัพย์อินทร์ 56566050054 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติ อาจารย์สุวิทย์ นำภาว์
นางสาวจันทร์จิรา เจี่ยกุล 56566050067 เหตุและพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทำงานของคนงานก่อสร้างอาคารสูง
15 นายวีระยุทธ เกตุทิม 56566050067 การลุกติดไฟเองและพฤติกรรมการถ่าย ผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์
นางสาวสุรัตนา จันทาทอง 56566050038 โอนความร้อนของน้ำมันพืชที่ใช้ในการ
นายปิติพงศ์ ทองมาอิ่ม 56566050056 ประกอบอาหาร
16 นางสาวปวริศา สารถี 56566050003 การพัฒนาเสื้อกราวน์ทนไฟจากสาร อ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์
นางสาวนวพร ศรีอร่าม 56566050039 นาโนซิลิคอนด้วยการสกัดจากฟางข้าว
17 นางสาวพรทิพา สีสุก 56566050011 การผลิตถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพด อ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์
นางสาวกนกพรรณ กายพันธ์ 56566050020 เพื่อดูดซับสารฟอร์มัลดีไฮด์ในรูปแบบ
นางสาวนภาพร บุญเทา 56566050040 ไส้กรอง
18 นางสาวศิริพร ยอดพฤกษา 56566050005 การประเมินการรับสัมผัสตะกั่วในน้ำดื่ม อาจารย์วันปิติ ธรรมศรี
นางสาวชิดชนก แก้วอารีย์ 56566050035 จากเครื่องทำความเย็นของโรงงาน
นางสาวรัญชนา ประกอบดี 56566050045 อุตสาหกรรมพลาสติกใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
19 นางสาวจันทร์เพ็ญ จามจุรี 56566050043 การลดทอนเสียงรบกวนด้วยเทคนิค ผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์
นางสาวกรกนก อารีย์ 56566050046 Active Noise Control แบบป้อนไป
นางสาวรุ่งทิพย์ แสงบุญลือ 56566050069 ข้างหน้ากับพนักงานขับรถไฟ
สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่
20 นายชนะ วรรณพุก 56566050008 การศึกษาสมรรถภาพการได้ยินและ อาจารย์สุวิทย์ นำภาว์
นางสาวธิดารัตน์ ฉลองธรรม 56566050018 พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียง
นางสาวพิมพ์ชนก วีระสัย 56566050029 ในคนงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
21 นางสาวภวิกา สุขสมบุญ 56566050018 การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ อาจารย์เยาวเรศ ส่วนบุญ
นางสาวชนิดา ลอยแก้ว 56566050033 ของคนงานในโรงงานผลิตสุราแห่งหนึ่ง
ในเขตตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร