นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการความปลอดภัย (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) รหัส 52

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ลำดับที่ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปี อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ฝุ่นขนาดเล็ก, โอโซน, VOC, กับระบบทางเดินหายใจของพนักงานถ่ายเอกสารในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นางสาวสุชาดา อุ่นใจ

นางสาวสุพรรษา แสนคำ

2556 อาจารย์ปฏิญญา สุขวงศ์
2 การประยุกต์ใช้แบบจำลองระบบระบายอากาศของฟูมตะกั่วและอลูมิเนียมในกระบวนการหลอโลหะ นางสาวพนิดา ทองนำ

นางสาวสุประภาภรณ์ ขวัญทอง

2556 อาจารย์พัชร์สิริ ศรีเวียง
3 การประเมินการแพร่กระจายจากการรั่วไหลของก๊าซ LPG โดยโมเดล ALOHA นางสาวภัทรา ศรีกระภา

นางสาวปรียานุช อินทราช

2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ สินวรณ์
4 การประเมินความล้มเหลวของอุปกรณ์นิรภัยในสถานีบริการกาซ LPG ในเขตบางพลัด นายศุภชัย จันทร์หอม

นางสาวทัศมล โสกุดเลาะ

2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ สินวรณ์
5 การพัฒนาระบบตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซแอลพีจีและควันเพื่อแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน นายกรกฎ  ปิตะหงษ์นันท์

นางสาวพรวิภา ปานทอง

2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ สินวรณ์
6 การศึกษาปริมาณไอระเหยของ IPA จากการทำงาน นางสาวสุนัญญา รักถิ่น

นางสาวสาวิณี แสงทอง

2556 อาจารย์ปฏิญญา สุขวงศ์
7 การประยุกต์การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยเพื่อกำหนดแนวทางป้องกัน:ศูนย์อาหารในศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสรวิชญ์ มีกุล

นายบัณฑิต เทะประทุม

 

2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ สินวรณ์
8 การพัฒนาสารดับเพลิง โดยใช้โปรตีนจากกากเมล็ดยางพารา นายสรสุทัศน์ ศรีศริ

นายวรากร สุวรรณไตรย์

2556 อาจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์