นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการความปลอดภัย (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) รหัส 51

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ลำดับที่ ชื่อเรื่องวิจัย ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา ปี อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
1 ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องจักรโรงงานด้วยสารเคมีของพนักงาน บริษัท เคชั่น เพาเวอร์ จำกัด นางสาวสุวิมล  โพธิภักดิ์ 51116602005 2555 อาจารย์ศุภลักษณ์  วัฒนาวิทวัส

 

2 การประเมินความเสี่ยงโดยวิธี Check List และโดยวิธี Fault Tree Analysisในบริษัท เคชั่น เพาเวอร์ จังหวัดระยอง นางสาวจารวี   พลายอยู่วงษ์ 51116602006 2555 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ สุรชาติ  สินวรณ์
3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อของกำลังพลในโรงงานผลิตรองเท้าทหาร กรมพลาธิการทหารบก นางสาวบัณฑิตา  สุทธิผลิน 51116602007 2555 อาจารย์ปาริฉัตร  องอาจบริรักษ์
4 การปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยของพนักงานโรงงานผลิตตู้เย็น นางสาวรัชนี ทรงศิล 51116602009 2555 อาจารย์ศุภลักษณ์  วัฒนาวิทวัส
5 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสความร้อนของคนงานเชื่อมโลหะในตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นางสาวศศิภา  เทียนเงิน 51116602011 2555 อาจารย์ปาริฉัตร  องอาจบริรักษ์

 

6 ความรู้และพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตเลนส์ นางสาวนิตยา    ล้วนดี 51116602012 2555 อาจารย์ศุภลักษณ์  วัฒนาวิทวัส
7 สมรรถภาพการได้ยินของกำลังพลในโรงงานผลิตรองเท้าทหาร  กรมพลาธิการทหารบก นางสาวชไมพร  พูลนวล 51116602013 2555 รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรี โพธิมามกะ
8 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

 

นายอภิวัฒน์  ฤทธิเดช 51116602015 2555 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ สุรชาติ  สินวรณ์
ลำดับที่ ชื่อเรื่องวิจัย ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา ปี อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
9 การประเมินท่าทางการทำงานโดยแบบสำรวจภาระของกล้ามเนื้อและแบบประเมินท่าทางร่างกายส่วนบน  RULA ในแผนก แบะขาไก่ ณ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด มหาชน นายยงยุทธ  นุตคำแหง 51116602016 2555 อาจารย์ ดร. ณัฐบดี วิริยาวัฒน์
10 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด นางสาวมณีรัตน์ ภูตาไชย 51116602017 2555 รองศาสาตราจารย์ ดร. จิตรี โพธิมามกะ
11 ปัจจัยที่มีผลต่พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานแผนเชื่อมตัวถังและห้องโยสาร

ในโรงงานมิตซูบิซิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ( MMTH )

นางสาวภาวิณี สารีนันท์ 51116602018 2555 อาจารย์ ปาริฉัตร องอาจบริรักษ์
12 ปัจจัยการจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ บริษัท กรุงเทพ โปรดิ๊วส จำกัด(มหาชน) นางสาวกาญจนา   เกตุขุนทด 51116602019 2555 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ สุรชาติ  สินวรณ์
13 พฤติกรรมการป้องอุบัติเหตุจากการทำงานของช่างเชื่อมโลหะในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นายธาดาดล  สืบทิพย์ 51116602020 2555 อาจารย์ปาริฉัตร  องอาจบริรักษ์