หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้ทางด้านวิชาการในเชิงอาชีวอนามัย โดยอาศัยความร่วมมือกับคณะและหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย กิจกรรม เรื่อง การอบรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้แก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต