กิจกรรมอบรมพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บุคลากรหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรมอบรม “การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานเว็บไซต์ โดยได้รับเกียรติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรมอบรม วิทยากรจากทีมคณาจารย์จากหลักสูตรวิทยาการคิมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 11305 อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

    
    

กิจกรรมบุคลากรอบรมพัฒนาเว็บไซต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *