ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ   สินวรณ์

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วุฒิการศึกษา: วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย) ปร.ด. (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)

Email: sinworn@hotmail.com

Tel: 02-4239429

 

 

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิญญา

นามสกุล: สุขวงศ์

ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฝ่ายงานวิจัย /ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา รหัส 56)

วุฒิการศึกษา: วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

สส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)

ปร.ด. (พิษวิทยา)

Email: psukwongs@hotmail.com

Tel: 02-4239429


ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์

ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฝ่ายกิจการนักศึกษา / อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา รหัส 55)

วุฒิการศึกษา: วท.ด.จุลชีววิทยาทางการแพทย์

วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (จุลชีววิทยา) วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ.จุลชีววิทยา

Email: nutta_v@hotmail.com

Tel: 02-4239429

 

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันปิติ  ธรรมศรี

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฝ่ายวิชาการ/ อาจารย์ประจำชั้นนักศึกษา รหัส 58)

วุฒิการศึกษา: วบ.บ. (ประมง)

วท.ม. (ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม)

Email: wanpitithammasri@gmail.com

Tel: 02-4239429

ชื่อ: อาจารย์สุวิทย์ นำภาว์

ตำแหน่ง: กรรมการบริหารหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฝ่ายกิจการนักศึกษา / อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา รหัส 59)

วุฒิการศึกษา: พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
สส.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
วท.ม.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)

Email: suwit_numpa@yahoo.com

Tel: 02-4239429